Algemene voorwaarden

Hieronder vindt u de algemene voorwaarden van Domaine Polleur.
Algemene (reserveringen) voorwaarden Domaine Polleur.
1. Aankomst en vertrek
De aankomst- en vertrektijden van de door u gereserveerde plaats of accommodatie staan vermeld
op de website en/of uw bevestiging.
2. Prijs
De vermelde tarieven op de website zijn de actueel geldende prijzen, maar zijn niet bindend. De tarieven in de brochure zijn
algemeen geldend voor het betreffende kalenderjaar. De gecommuniceerde tarieven in de brochure
zijn behoudens eventuele drukfouten, niet voorziene wijziging in BTW- toeslagen/ heffingen
/overheidstoeslagen of werkelijke evidente vergissingen , blijvend ongewijzigd gedurende het
betreffende kalenderjaar met uitzondering van aanbiedingen/acties. Online (website)
tariefberekeningen zijn niet bindend indien afwijkend van de geldende tarieven in de brochure.
Domaine Polleur behoudt zich het recht voor de prijzen te wijzigen en/of een toeslag in rekening te brengen, bijvoorbeeld ten gevolge (maar niet beperkt tot) een wijziging van de energieprijzen.
3. Reservering
Reserveren is mogelijk via de website, telefonisch of bij de receptie. Online reserveringen zijn niet
bindend, bij aankomst kunnen bindende veranderingen aangebracht worden volgens de algemene
voorwaarden en geldende tarieven in de brochure.
4. Betalingen/omboekgarantie/voucher
4.1 Betalingstermijnen
Na ontvangst van de bevestiging dient 50% van de totale huursom binnen 1 dag te worden voldaan.
De betaling van het resterende bedrag dient 6 weken voor de datum van aankomst bijgeschreven te
zijn op de rekening of contant/betaalpas te zijn voldaan op de camping. Bij een reserveringsdatum
die binnen 6 weken voor de aankomstdatum ligt dient het totaalbedrag volledig te worden voldaan 1
dag na de reservering. Betaling dient altijd volledig te worden voldaan voorafgaand aan het verblijf
op Domaine Polleur. Indien de betalingen (geheel of gedeeltelijk) niet voldaan zijn op de door ons
bepaalde termijnen behouden wij ons het recht voor om extra kosten in rekening te brengen of de
reservering volledig te annuleren.
4.2 Reserveringen gemaakt vanaf 2021 voor seizoen 2021 geldt het volgende:
Na ontvangst van de bevestiging dient 15% van de totale huursom binnen 1 dag te worden voldaan.
De betaling van het resterende bedrag dient 6 weken voor de datum van aankomst bijgeschreven te
zijn op de rekening of contant/betaalpas te zijn voldaan op de camping. Bij een reserveringsdatum
die binnen 6 weken voor de aankomstdatum ligt dient het totaalbedrag volledig te worden voldaan 1
dag na reservering.
4.4 (Corona)voucher (voor reeds uitgegeven voucher in seizoen 2020)
U ontvangt van ons een voucher ter waarde van het betaalde bedrag voor uw gemaakte reservering.
1. De voucher (waarvoor een ministerieel besluit is genomen in België) wordt binnen 3 weken
per e-mail naar u toegestuurd. U hoeft hier geen verdere actie voor te nemen.
2. Het in ontvangst nemen en gebruik maken van deze voucher zal worden gezien als
aanvaarding van de voucher en de gebruikersvoorwaarden die erop van toepassing zijn.
3. De voucher is 12 maanden geldig, uw aankomstdatum dient dus uiterlijk volgend jaar op
dezelfde datum te geschieden.
Algemene voorwaarden
4. Indien u minder besteedt dan de op deze voucher vermelde waarde, behoudt u het restant
van de voucherwaarde. De datum van uitgifte en geldigheidsduur van de initieel uitgegeven
voucher blijft van toepassing. Indien je meer besteedt dan de op deze voucher vermelde
waarde, dien je het verschil tussen het werkelijk besteed bedrag en de waarde van de
voucher bij te betalen.
5. Mocht u na uw voucher boeking alsnog willen annuleren geldt er een annuleringsbeleid van
50% van uw totale reserveringsbedrag van de initiële boeking.
6. De voucher wordt uitgegeven aan de hoofdboeker van de geannuleerde vakantie. De
hoofdboeker is de enige die deze voucher kan inzetten voor een nieuwe vakantie. We vragen
u dan ook dit onderling met jouw medereizigers te regelen.
7. U kunt u voucher inleveren zonder meerkosten voor de boeking, omboeken kan kosteloos
tot 48 uur na de boeking, hierna geldt er voor om-boekingstarief van €25,00.
5. Borg
Voor sommige verhuuraccommodaties of kampeerplaatsen dient u een borg (contant) te betalen bij
aankomst. De borgsom staat vermeldt op uw bevestiging. Bij vertrek (tijdens openingstijden van de
receptie) wordt de borg terugbetaald:
– Indien de verhuuraccommodatie opgeruimd en schoon achtergelaten is.
– De inventaris en accommodatie nog compleet en onbeschadigd zijn.
– Er geen overlast is bezorgt voor overige gasten van Domaine Polleur of haar nabije omwonenden.
– Indien de schade aan de accommodatie of de ontbrekende inventaris groter is dan de betaalde
borgsom, zal deze voor vertrek voldaan moeten worden.
6. Wijzigingen in reeds bevestigde reserveringen en restitutie
– Kosteloos omboeken naar een andere accommodaties is alleen mogelijk indien de huursom hoger
is dan de originele huursom. Het verschil van de huursom dient ter plaatse (omboeken tijdens
verblijf) voldaan te worden of anders binnen de termijn zoals vermeld op de nieuwe bevestiging.
– Bij wijzigingen die een gedeeltelijke annulering inhouden (bijv. verkorting van de gereserveerde
periode of eerder vertrek), zijn de annuleringsvoorwaarden van toepassing indien er bij het maken
van de reservering betaald is voor aansluiting bij het annuleringsfonds.
– Voor alle andere annuleringen, geheel of gedeeltelijk, waarop geen annuleringsfonds van
toepassing is, is geen restitutie van betaalde gelden mogelijk.
– Restitutie van betaalde verblijfsgelden, belastingen en milieuheffingen is niet mogelijk tenzij deze
vallen onder de voorwaarden van het annuleringsfonds en deze van toepassing zijn. En indien er bij
het maken van de reservering betaald is voor aansluiting bij het annuleringsfonds.
7. Annuleren
1: Een annulering wordt alleen in behandeling genomen indien deze schriftelijk wordt aangevraagd.
2: Een reservering kan 7 dagen na datum van reservering kosteloos worden geannuleerd of
gewijzigd/omgeboekt, mits de reservering 6 weken voor aankomst is gemaakt.
3: Bij een annulering die tussen 7 dagen na datum van reservering en 6 weken voor aankomst wordt
geannuleerd, wordt 50% van de totale huursom in rekening gebracht.
4: Bij annulering van minder dan 6 weken voor de aankomst vindt er geen restitutie plaats van de
betaalde gelden.
5: Bij vroeger vertrek of bij latere aankomst dan gereserveerd vindt geen restitutie van gedane
betalingen plaats.
6: Domaine Polleur behoudt zich het recht voor om een reservering zonder opgave van reden te
annuleren. Deze annulering kan in geen geval aanleiding geven tot de betaling van een
schadevergoeding. In normale omstandigheden zal de betaalde som worden terugbetaald. In geval
van bijzonder omstandigheden/overmacht, bijvoorbeeld: natuurramp, pandemie, oorlog, interne of
externe overmacht (veroorzaakt door externe partij of overheid) zal Domaine Polleur een voucher,
ter waarde van het reeds betaalde bedrag, verstrekken die een kalenderjaar na de initiële
aankomstdatum geldig zal zijn. De verstrekte voucher is niet zonder schriftelijke toestemming van
Domaine Polleur overdraagbaar aan derden en niet om te zetten in een contact of giraal te goed.
8. Annuleringsfonds
Aansluiting bij het annuleringsfonds is niet verplicht, maar wordt wel aangeraden. Doordat u zich
aansluit bij het annuleringsfonds kan men zich vrijwaren voor de kosten van annulering van de
huuraccommodatie of kampeerplaats. Annuleringsaanvragen dienen altijd schriftelijk aangevraagd te
worden. Indien annulering het gevolg is van:
1. Ernstig ongeval, ernstige ziekte of overlijden van:
a. de verzekerde.
b. zijn bloed- of aanverwanten in de 1e of 2e graad. alsmede zijn huisgenoten, voor zover kans
bestaat op direct levensgevaar.
2. Onvrijwillige werkeloosheid van het deelnemende gezinshoofd buiten zijn schuld.
3. Definitieve ontwrichting van het huwelijk, waarvoor na reservering een echtscheidingsprocedure
in gang is gezet. Hiermee wordt gelijk gesteld het ontbinden van een notarieel vastgelegde
samenlevingsovereenkomst. Afsluiting van het annuleringsfonds is alleen direct bij boeking mogelijk.
Het annuleringsfonds geeft dekking vanaf de dag van reserveren tot uiterlijk 14 dagen voor de
ingangsdatum van de reservering. Om voor uitkering uit het annuleringsfonds in aanmerking te
komen dienen een annuleringsverklaring en voldoende bewijsstukken overlegd te worden. Bij
annulering vindt geen terugbetaling plaats van de reserveringskosten en de premie
annuleringsfonds. De premie bedraagt 6,0% van de totale verblijfssom. In geval van bovengenoemde
omstandigheden retourneren wij 100% van de totale verblijfskosten of huursom exclusief de
reserveringskosten en de premie voor het annuleringsfonds.
4. Terugbetalingen bij een annuleringsaanvraag in geval van andere dan bovengenoemde
omstandigheden (1 t/m 3). De directie zal een besluit nemen aangaande de toekenning van uw
aanvraag. In geval van toekenning zal onderstaande regeling toegepast worden:
a. 100% van de totale verblijfskosten of huursom indien binnen 7 dagen na datum van de
reserveringsbevestiging geannuleerd wordt, behoudens de reserveringen die binnen 42 dagen voor
aankomst gemaakt zijn.
b. 50% van de totale verblijfskosten of huursom, bij annulering tussen 7 dagen na datum van de
reserveringsbevestiging en 42 dagen voor de aankomstdatum.
c. 25% van de totale verblijfskosten of huursom, bij annulering tussen 42 dagen en 14 dagen voor de
aankomstdatum.
5. Geen restitutie
a. Geen restitutie vindt plaats bij annulering vanaf 14 dagen voor de aankomstdatum. De totale
verblijfskosten of huursom wordt in rekening gebracht. Inclusief de reserveringskosten en de premie
voor het annuleringsfonds.
b. Bij vroeger vertrek dan gereserveerd ten gevolge van de onder punt 1 genoemde reden, vindt
geen restitutie van gedane betalingen plaats. Niet genoten vakantiedagen kunnen naar rato op een
ander tijdstip in het zelfde kalenderjaar benut worden onder voorwaarde dat voor de nieuw gekozen
periode voldoende accommodatie voorhanden is.
c. Bij latere aankomst dan gereserveerd vindt geen restitutie van gedane betalingen plaats.
d. In omstandigheden waar deze voorwaarden niet in voorzien, beslist de directie.
9. Aansprakelijkheid/gedragsregels
1: Domaine Polleur kan geen aansprakelijkheid aanvaarden voor verlies, diefstal, schade of letsel
toegebracht aan of door gasten van Domaine Polleur of omwonenden, op welke wijze deze schade of
letsel is ontstaan.
2: Deelname aan door Domaine Polleur of door derden georganiseerde activiteiten, geschiedt geheel
voor eigen risico.
3: Alle gasten van Domaine Polleur of gasten van wederpartijen/partners die accommodaties
verhuren of activiteiten aanbieden op Domaine Polleur dienen zich te confirmeren aan de
gedragsregels (beschikbaar op de website, aangereikt bij aankomst of vermeldt op de bevestiging) te
respecteren.
4: De gast(en) die hinder of overlast oplevert kan, na een waarschuwing verwijderd worden, zonder
restitutie van betalingen of borgsom.
5: Uitspraken van medewerkers van Domaine Polleur, in welke functie dan ook, betreffende de
aansprakelijkheid van Domaine Polleur / wederverkopers / partners, binden Domaine Polleur niet.
10. Weigering
We behouden ons het recht voor om gasten op onze terreinen te weigeren die niet behoren tot onze
doelgroep of tot die van onze partners. Zoals: (rond)reizende families of groeperingen,
(rond)reizende werklui, gemotoriseerde verenigingen, grotere gezelschappen etc., zonder dat dit
vooraf schriftelijk (brief- of e-mailwisseling) kenbaar is gemaakt in de reservering of nadrukkelijk en
expliciet kenbaar gemaakt wordt bij aankomst en akkoord wordt bevonden.
11. Cookies
– Cookies
Via onze website wordt een cookie geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de
“Analytics”-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe
bezoekers de website gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google
hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij
hebben hier geen invloed op. De informatie wordt overgebracht naar en door Google en wordt
opgeslagen op servers.
– Remarketing Cookies
Indien u toestemming geeft voor het plaatsen van cookies gebruikt deze website vormen van
Remarketing om de bezoeker maximaal 7 maal opnieuw te herinneren aan deze website, eventueel
via derden websites of Google. Deze derden partijen kunnen een tekst of plaatje tonen om de
bezoeker te herinneren aan het bezoek van een van de websites van Domaine Polleur.
– Weigeren of verwijderen cookies
U kunt uw browser instellen dat u tijdens het volgende bezoek aan onze website geen nieuwe
cookies meer ontvangt. De wijze waarop u dat kunt instellen verschilt per browser. Bekijk de
helpfunctie van de door u gebruikte browser. Daar kunt u ook terugvinden hoe u eerder geplaatste
cookies kunt verwijderen. Mocht u helemaal geen cookies meer wensen te ontvangen dan zult u
deze instellingen moeten wijzigen op alle browsers en op alle computers die u gebruikt.
Als u cookies weigert of verwijdert kan het voorkomen dat u niet gebruik kunt maken van alle
mogelijkheden van de website, of dat u geen toegang hebt tot delen van de website.
12. Leveringen
Leveringen van urgentie medicatie is in overleg (bij aankomst of tijdens het verblijf) toegestaan op de
receptie. Het is niet toegestaan aan de bezorgdienst om te leveren op de kampeerplaats of bij de
huuraccommodatie. Koeriers rijden hard en dat is gevaarlijk voor onze gasten.
Levering van alle andere goederen of maaltijden, anders dan urgente medische goederen, zijn niet
toegestaan op de receptie of elders op het terrein van Domaine Polleur.
Neem voor meer informatie contact met ons op.
13. Wijzigingsclausule
Het recreatiebedrijf is gerechtigd de Algemene Voorwaarden eenzijdig te wijzigen. De laatste versie van de Algemene Voorwaarden vindt u op onze website of ligt ter inzage op de receptie.